Privatlivsbeskyttelsespolitik Almennyttige formål

LEMVIGH-MÜLLER FONDEN

1. DATAANSVARLIG

1.1.
Lemvigh-Müller Fonden (“Fonden”) er dataansvarlig for behandling af persondata, som Fonden modtager i forbindelse med ansøgninger om støtte til almennyttige formål.

1.2.
Fonden sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med gældende persondatabeskyttelseslovgivning, herunder Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om generel databeskyttelse (”Forordningen”), og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik.

1.3. Kontaktoplysninger

Lemvigh-Müller Fonden
Stationsalleen 40
2730 Herlev
CVR-nr. 11679471
Tlf.nr. 36951420
Mail: lmfonden@lmfond.dk
www.lmfond.dk

2. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR BEHANDLING AF PERSONDATA

2.1.
Fonden sikrer en fair og transparent behandling af de persondata, som vi registrerer og opbevarer. Vi behandler alle persondata i overensstemmelse med de grundlæggende principper for god databehandlingsskik.

3. BEHANDLING AF PERSONDATA

3.1. Baggrund for Fondens behandling af persondata

3.1.1.
I forbindelse med ansøgninger om støtte til almennyttige formål, behandler Fonden visse persondata om ansatte hos den ansøgende organisation.

3.2. Fonden indsamler og opbevarer persondata til bestemte formål

3.2.1.
Fonden behandler kun persondata, som er nødvendige, relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, som er defineret nedenfor.

3.2.1.1.
De persondata, som Fonden indsamler og opbevarer i forbindelse med behandling af ansøgningen omfatter alene navn og kontaktoplysninger i form af e-mail på den ansvarlige for projektet.

3.2.1.2.
Fonden anvender disse persondata til at meddele tilsagn om eller afslag på bevilling til det ansøgte formål samt anden korrespondance i forbindelse med behandling af ansøgningen.

3.3. Retsgrundlaget for Fondens behandling af persondata

3.3.1.
Fonden baserer sin behandling af persondata på interesseafvejningsreglen i Forordningens art. 6, stk. 1, litra f, idet Fonden har en legitim interesse i at behandle disse oplysninger i forbindelse med Fondens behandling af ansøgningen, der går forud for den registreredes interesser og grundlæggende frihedsrettigheder.

3.4. Fonden videregiver alene persondata, hvis det er nødvendigt.

3.4.1.1.
Fonden videregiver ikke persondata til tredjeparter.

3.4.1.2.
Fonden overfører ikke persondata til lande udenfor EU/EØS.

3.5. Fonden opbevarer ikke persondata i længere tid end nødvendigt.

3.5.1.
Fonden opbevarer alene persondata så længe, som det er nødvendigt i henhold til formålet samt i lyset af de relevante regler om forældelse af formueretlige krav.

3.6. Fonden ajourfører persondata.

3.6.1.
Fonden kontrollerer løbende, at de persondata, som Fonden behandler, er korrekte, og vi sørger for løbende at opdatere de persondata, som vi opbevarer. Da Fondens sagsbehandling er afhængig af, at de modtagne persondata er korrekte, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i disse. Du kan altid benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os ændringer.

3.7. Behandlingssikkerhed

3.7.1.
Fonden har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

4. DINE RETTIGHEDER

4.1.
Den registrerede har en række rettigheder efter Forordningen, som blandt andet omfatter ret til indsigt, retten til berigtigelse eller sletning af behandling af persondata samt retten til at gøre indsigelse mod behandling af persondata.

4.1.1.
Såfremt du ønsker at udøve disse rettigheder, skal du henvende dig til Fonden på den ovenfor oplyste e-mailadresse.

4.1.2.
Hvis du anmoder os om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Fonden, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i givet fald ændringerne eller en sletning så hurtigt som muligt.

4.1.3.
Såfremt du gør indsigelse mod behandling af dine oplysninger, må Fonden ikke længere behandle dine persondata, medmindre vi kan påvise vægtige og legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Såfremt Fonden ikke mener, at din indsigelse er berettiget, vil vi informere dig herom.

4.2. Klage til Datatilsynet

4.2.1.
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Fondens behandling af dine persondata. Du kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk.